یادداشت و تفسیر
خطرناک‌‌‌‌‌‌تر از تحریم و تهدید مهدی محمدی
خطرناک‌‌‌‌‌‌تر از تحریم و تهدید
نقش و جایگاه حوزه های علمیه در پیشرفت فرهنگی کشور اختصاصی/
نقش و جایگاه حوزه های علمیه در پیشرفت فرهنگی کشور
آرشیو
ویژه‌ها
حوادث
گزارش
کلید توسعه لرستان در دست گردشگران لرستان؛ سرزمین جاذبه‌های ناشناخته و بکر/
کلید توسعه لرستان در دست گردشگران
وضعیت سیل‌زدگان پلدختر یک ماه پس از سیل ویرانگر گزارش/
وضعیت سیل‌زدگان پلدختر یک ماه پس از سیل ویرانگر
آرشیو
محبوبه مرادی پور

از آنجا که انسان جزیی از طبیعت است به طور یقین بر ای هر بیماری ، طبیعت گیاه مداوای آن راعرضه کرده است انسان هر چه به طبیعت نزدیک تر میشود سالم تر بوده و به همین دلیل انسان هر چه به طبیعت روی آورد از نعمات آن بیشتر بهره میبرد، وجودگیا هان دارویی در طبیعت یکی از نعمت های بزرگ الهی است. اما آنچه در این بین مهم است وجود این گیاهان دارویی در کشور و لرستان بوده که در صورت توجه بیشتر میتوان گستره ی زیادی از آنها رادر استان تولید وحتی صادر نمود.

کد خبر: ۱۸
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۲۳

مقدمه:

انسان زندگی وشادابی را در بستر طبیعت آغاز نموده اما متاسفانه روزبه روز از آن فاصله میگیرد .یکی از مشکلات بزرگی که طب جدید با وجود امتیازات آشکاری نسبت به طب سنتی به ارمغان آورده است .مصرف روز افزون داروهای شیمیایی میباشدکه متاسفانه روزبه روزشکل حادی به خود میگیرد .

با توجه به این موضوع که با گذشت زمان بر تعداد گیا هان دارویی شناخته شده افزوده شده و زمینه ی کاربرد آنها نیز بررسی میشود ،کشف گیا هان دارویی آورده شده از سرزمین های دور ،دستیابی به کاربرد جدید به عنوان داروهای کمکی ،درمان های شیمیایی یاآنتی بیوتیکهاو... تمامی این مواردذرپیشرفت گیاهن دارویی کمک شایانی کرده وبالاخره دردوره جدیدصنایع داروسازی پزشکان وگروهای تحقیقاتی بسیاری از کشورهامجدداتوجه خودرابه گیاهان دارویی ومنابع طبیعت معطوف داشته اند.

-تولید گیاهان دارویی در لرستان وکشور:کشور ایران باتوجه به شرایط آب وهوایی جایگاه ارزشمندی در تولید انواع گیاهان طبی ودارویی فراهم کرده است با توجه به اینکه شرایط اقلیمی متفاوت در ایران وجودداردکه موجب شده گیاهان طبی ودارویی دراین منطقه رشدکنند بطوریکه منطقه زاگرس که استان لرستان درآن واقع است باداشتن رویشگاه گیاهی مرتعی وجنگلی متنوع دارای انواع محصولات جنگلی ومرتعی است.

البته با برنامه ریزی صحیح واصولی میتوان دراین بخش تحول عظیم درجهت توسعه وکشت گیاهان دارویی وبهره برداری اصولی همراه با اشتغالزایی بایددرمنطقه بوجودآورد،هرچندبه دلایل مختلف مانندچرای مفرط،بهره برداری بی رویه درطبیعت از گستردگی گیاهان دارویی کاسته است ولی با این وجودراه نجات جوامع گیاهی میسراست.

برخی از گونه های دارویی از دیرباز مورد شناسایی اطبا و دانشمندان قرون گذشته بوده وسابقه بهره برداری دربین مردم کشور مارا دارد اما برخی از آنها هنوز ناشناخته مانده وشناسایی نشده که بتوان از آنهااستفاده کرد.

 

درایران حدود8000گونه گیاه وجودداشته که تاکنون حدود800گونه دارویی شناخته شده است.

درایران حدود8000گونه گیاه وجودداشته که تاکنون حدود800گونه دارویی شناخته شده به طوری که دراستان لرستان درمنطقه زاگرس400تا500گونه گیاه دارویی روییده که تابحال متاسفانه 40تا50گونه شناخته شده است .

باتوجه به محدودبودن مراتع وجنگلهاواینکه درمعرض تخریب قرارگرفته اند نمیتوان همه ی پتانسیلهای گیاهان دارویی راحفظ نمودوبایدبرای تولیداین گیاهان کشت آنهارابومی سازی ودربین مردم ترویج کنیم.

متاسفانه دراستان لرستان به دلیل عدم شناخت تهیه بذر،نحوه کاشت وعدم شناخت مردم ازگیاهان دارویی وعدم شناخت باشرایط تولید بذر آنهاهنوز اقدامی برای کشت این گیاهان دراستان صورت نگرفته وفقط به صورت جزیی دربرخی از جاهاکه تخصص دراین زمینه داشته روی آنها کار شده است البته کشاورزان نیز رغبتی برای کاشت گیاهان دارویی ندارندودلیل آن نیز میتواند این باشد که خرید تضمینی درمورداین گیاهان وجود ندارد وشرکتها تضمین نمیکنند که این گیاهان راازکشاورزان بخرند.

متاسفانه دربهره بردارد ازگیاهان دارویی مثل موسیر،سقز،کتیراوباریجه درزمانهای گذشته توسط افراد غیربومی خارج از استان انجام وبه خاطرعدم رعایت نکات فنی بهره برداری تاجایی که گیاه یادرخت توان داشت ازآن بهره برداری میکردندوبعدازبرداشت بدلیل اینکه تمام شیره آن راگرفته بودندضعیف شده وکاملا مناسب برای آفت میباشند.

تا سال2015ایران موظف است که 85درصدبیس گیاهان خودرادارویی کندوگرنه برای دنیاازدورخارج میشود.

لرستان باتوجه به شرایط آب وهوایی،خاستگاه گیاهان دارویی بوده واستعدادلرستان دراین زمینه بسیار بالاست.

رییس جهاد کشاورزی لرستان ازتولیدسالانه بیش از4000تن انواع گیاهان دارویی دراستان خبرداد.که این میزان گیاه دارویی ازسطح915هکتار برداشت میشود بیش از160گونه گیاه ودرختچه دارویی طبیعی توسط مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی لرستان شناسایی شده است که درحال حاضر8گونه از این گیاهان دراستان فراوری وبه داروتبدیل شده اند.اما نبود کارخانجات صنعتی برای فراوری گیاهان دارویی یکی از مشکلات عمده دراستان است که اگراین مشکل حل گرددلرستان به یکی ازموفق ترین استانها درتولیدوفراوری گیاهان دارویی تبدیل میشود.با توجه بهاینکه بیش از900هکتار ازاراضی لرستان زیرکشت گیاهان داروییست ونیز باتوجه به تجاری شدن نتایج تحقیقات دربخش خصوصی وزمینه های صادراتی ایجاد شده سطح زیر کشت گیاهان دارویی دراستان تا20000هکتارظرفیت افزایش کشت دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان: در حال حاضر گیاهانی مانندمرزه کوهی، موردسبز، آویشن، زیتون، زعفران، گشنیزو... دربین915تا926هکتار از اراضی لرستان کشت میشود در حال حاضر چندین شرکت درحال تولید داروهای گیاهی واسانس گیاهان دارویی هستند که درمجموع94هکتار از اراضی کشت گیاهان دارویی توسط این شرکتها اختصاص داده شده همچنین باتوجه به تنوع اقلیمی وآب وهوایی در استان گیاهانی ازجمله:گل محمدی،رازیانه،موسیر،بادام تلخ،مریم گلی، بلوط، بومادران، گل گاوزبانو...از جمله گیاهانی هستند که قابل اضافه شدن درروند توسعه کشاورزی وصنعتی دراستان هستند.

یک نمونه از مصارف دارویی گیاهان در لرستان:

آدامس قلنگ:شیره درخت بنه

مصارف بومی:درمان درددندان وزخم تیر،درمان عفونت ودردچشم،درمان معده درد،درمان ترک پا وضدعفونی کردن زخم

قسمت مورد استفاده:شیره درخت

تاریخچه:

تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی به زمانهای خیلی قدیم برمیگرددونمیتوان آن را به زمان حال نسبت داد.

نتیجه گیری:

در نتیجه این تحقیق میتوان گفت که اگر شرایط لازم برای کشت وپرورش گیاهان دارویی دراستان فراهم گردداستان لرستان میتواند یکی از قطبهای عمده تولید گیاهان دارویی شودوقسمت عمدهای از نیاز کشوررا تامین نماید وحتی این گیاهان تولیدی را به خارج نیز صادر نماید.

پیشنهادات:

-بایددرشرایط فعلی کشت گیاهان دارویی مرکز تحقیقات فعال شودومزیتهای نسبی دراستان لرستان بررسی کنند .

-شرکتها گیاهان دارویی رابه صورت تضمینی از کشاورزان بخرند وکارگاه آموزشی برای کشاورزان گذاشته شودکه آنهارابه کشت این گیاهان ترغیب نمایند.

-باتوجه به مستعد بودن استان لرستان توسعه کشت گیاهان دارویی یکی از فاکتور های مهم است که بایدبدان توجه ویژه ای شود.

 

منابع:

www.sid.ir

کتاب گیاهان دارویی،امیر خرسند،انتشارات آینده سازان شهرآب

کتاب گیاهان دارویی در لرستان،بهرام دلفان

نویسنده:محبوبه مرادی پور، دانشجوی رشته مرتع وآبخیزداری دانشگاه لرستان

منبع خبر:

مطالب مرتبط:
برچسب ها:  
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید   
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 1
انتشار یافته: 0

نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: